รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาสาขาพลังงานกับกระทรวงการคลัง โดยใช้หมายเลข 493 สามารถให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านพลังงานแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการโครงการ “ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร” โดยมีเป้าหมายในการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมสู่ชมชน และในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าวิกฤตการณ์ด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างสูง เนื่องจากพลังงานจัดได้ว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ดังนั้นทุกหน่วยงานจำเป็นต้องตระหนักและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีรากฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เข็มแข็ง ประกอบกับมีศักยภาพทางด้านพลังงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีเป้าหมายในการเป็นพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการด้านพลังงาน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และพึ่งพาตนเองได้
ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางด้านพัฒนาพลังงาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
 • วิจัยและพัฒนาพลังงานที่ตอบสนองด้านพลังงานทุกภาคส่วนของสังคม
 • สร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่เชิงพาณิชย์
 • สนับสนุนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพลังงาน
ศูนย์วิจัยพลังงานเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการวิจัย, การบริการวิชาการ และการพัฒนาสู่หน่วยงานที่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านพลังงาน ดังนี้

 • เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพทั้งทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองด้านพลังงานทุกภาคส่วนของสังคม
 • เพื่อ สาธิต  ผลิต และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านพลังงานสำหรับการเผยแพร่เชิงพาณิชย์
 • เพื่อสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนทางด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิจัยพลังงาน เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีการบริหารจัดการแบบอิสระจากระบบราชการ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีคณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 1. อาจารย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 3. รองศาสตราจารย์ ดนุวัต เพ็งอ้น กรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
 4. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง กรรมการ อาจารย์ ระดับ 7 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 5. อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี กรรมการ หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน