หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


1. ชื่อหลักสูตร
  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานทดแทน
Bachelor of Science Program in Renewable Energy

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
        ชื่อเต็ม :
        ชื่อย่อ :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลังงานทดแทน)
วท.บ. (พลังงานทดแทน)
   
ภาษาอังกฤษ
        ชื่อเต็ม :
        ชื่อย่อ :
Bachelor of Science (Renewable Energy)
B.Sc. (Renewable Energy)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 • ศูนย์วิจัยพลังงาน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา : เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพลังงานทดแทนที่มีความรู้สหวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการพลังงานของโลก  และสามารถประกอบการอิสระได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   
วัตถุประสงค์ :
 • เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านพลังงานทดแทนที่มีความรู้ความสามารถทางสหวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
 • เพื่อสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าวิชาการด้านพลังงานทดแทนในการรองรับการใช้พลังงานให้เป็นทางเลือกใหม่ในอนาคต
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ ศีลธรรมอันดีงาม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

5. กำหนดการเปิดสอน
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 
 • นักศึกษาจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • วิธีการนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

8. ระบบการศึกษา
            ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า           6 สัปดาห์  และมีชั่วโมงการศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
   
การคิดหน่วยกิต
 1. รายวิชาภาคทฤษฏีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
 2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30-45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
 3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
 4. การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรม  นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

9. ระยะเวลาการศึกษา
            ระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี หรือสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

10. การลงทะเบียนเรียน
            ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
            ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและจะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน โดยระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผลให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

            การวัดผลให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2540

12. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ดุษฎี
อาจารย์มุจลินทร์ กัมพุกุล
อาจารย์ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
อาจารย์กันยาพร ไชยวงศ์
อาจารย์นิกราน หอมดวง
   
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
รองศาสตราจารย์มนัส กัมพุกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สัมภวมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วราสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปน ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัณห์ ละอองศรี
อาจารย์สมคิด ดีจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แสงทอง
อาจารย์ นายเศรษฐา ศิริพินทุ์
อาจารย์ญาณากร สุทัสนมาลี
อาจารย์ธเนต ไชยชนะ
   
อาจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
อาจารย์ชูรัตน์ ธารารักษ์
อาจารย์พรประสิทธฺ์ คงบุญ
อาจารย์เจนจิรา เปี่ยมดี
อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล
นายสุริยนต์ ชมดี
นายอติพงศ์ นันธพันธุ์
นายเสรี กังวานกิจ
   

13. จำนวนนิสิตนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและคาดว่าจะสำเร็จตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลังงานทดแทน
นักศึกษา จำนวนนักศึกษา/ปีการศึกษา
2551 2552 2553 2554 2555

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

40 40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
รวม 40 80 120 160 160
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 160 160

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
 

14.1   การสอนบรรยายใช้ อาคารเรียนรวม หรืออาคารอื่น ๆ ใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สามารถจัดสอนได้
14.2   การสอนภาคปฏิบัติใช้ห้องปฏิบัติการในอาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออาคารอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
14.3   แปลงศึกษาทดลองใช้พื้นที่ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
14.4   อุปกรณ์การสอนเช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อุปกรณ์เดิม และจัดหาเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้


15. ห้องสมุด
            กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหนังสือและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพลังงานทดแทน  วิศวกรรม  เกษตรกรรม และ สาขาอื่นๆ ดังนี้
     
  หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
19,449 เล่ม
13,247 เล่ม
127 รายชื่อ
208 รายชื่อ      
     

            นอกจากนั้นยังสืบค้นได้จากห้องสมุดของส่วนราชการอื่น บริเวณใกล้เคียงได้แก่ ห้องสมุดของศูนย์วิจัยพลังงาน และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น และยังมีระบบการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมเครือข่าย (Network) ตลอดจน CD ROM จากฐานข้อมูล Agris, Current Content, Nisc และ Internet ที่สามารถค้นหา บทความทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ


16. งบประมาณ
            ใช้งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รายละเอียดการประมาณค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย:บาท)
รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
เปอร์เซนต์ 2551 2552 2553 2554
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71.00%         1,450,033.00     1,812,541.25     2,175,049.50     2,610,059.40
ค่าจ้างชั่วคราว 0.80%               16,338.40           20,423.00           24,507.60           29,409.12
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 7.00%            142,961.00         178,701.25         214,441.50        257,329.80
ค่าสาธารณูปโภค 0.40%                 8,169.20           10,211.50           12,253.80           14,704.56
ค่าครุภัณฑ์ 4.40%               89,861.20         112,326.50         134,791.80        161,750.16
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15.00%            306,345.00         382,931.25         459,517.50        551,421.00
ค่าเงิรอุดหนุน 0.80%               16,338.40           20,423.00           24,507.60           29,409.12
รายจ่ายอื่นๆ 0.60%               12,253.80           15,317.25           18,380.70           22,056.84
รวม 100.00%         2,042,300.00     2,552,875.00     3,063,450.00     3,676,140.00

17. หลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน  
     
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144         หน่วยกิต
     
  โครงสร้างหลักสูตร  
     
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30           หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
     
  2) หมวดวิชาเฉพาะ  108         หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                     
56 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
            2.2.1  กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน
          2.2.2  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
          2.2.3  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและสัมมนา
21หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
     
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6         หน่วยกิต