ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875140,  053-878333 โทรสาร 053-878333

E-mail : energy@mju.ac.th