ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875140 , 053-878333 โทรสาร 053-878333
E-mail : energy@mju.ac.th