นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อม
เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีงานเชื่อม ณ สาขาวิชาช่างโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ อาจารย์ นักศึกษา และวิศวกร ได้มีความรู้ ความสามารถทักษะในด้านงานเชื่อม SMAW, GMAW, GTAW และสามารถพัฒนาบุคคลกรสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต นำความรู้ที่ได้กลับไปเสริมสร้างศักยภาพในหน่วยงานได้ต่อไป

หัวข้อ : นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อม
วันที่ : 19-08-2556
ผู้ฝาก : จันทิรา ปันชัย