หมู่บ้านแก๊สชีวมวล ณ หนองปลามัน (ลูกข่าย)
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล อาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ และทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงาน ทั้งนี้มีวิทยากรและได้รับความร่วมมือจาก นายพัฒนโชค สายอ้าย ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายนิมิต ขยัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้านแม่ข่าย) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับชุมชนบ้านหนองปลามัน เพื่อให้ชุมชนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนรอบข้างอีกด้วย ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นที่ วัดสว่างเพชร (หนองปลามัน) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจาก นายดวงดี ปันจันทร์ นายก อบต. และนายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษณ์ ผู้นำหมู่บ้านให้การตอนรับ และในการอบรมครั้งนี้มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตรการ ได้แก่ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ การสรุปและแนะนำโครงการ ปี 2556 (หมู่บ้านแม่ข่าย) การถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล และภาคปฏิบัติการประกอบ (เตาเผาถ่าน, เตาแกลบ, เตาชีวมวล) เมื่อผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ชุมชนบ้านหนองปลามันมีวิทยากรชุมชนด้านการผลิตเตาแก๊สชีวมวลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในชุมชนและชุมชนรอบข้าง และทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ได้มอบเตาเผาถ่าน จำนวน 3 ตัว และเตาแก๊สชีวมวลจำนวน 2 ตัว ให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นแม่แบบในการผลิตเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลตัวต่อไป และจะจัดตั้งกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างเตาชีวมวลเพิ่มขึ้นอีกเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน

หัวข้อ : หมู่บ้านแก๊สชีวมวล ณ หนองปลามัน (ลูกข่าย)
วันที่ : 29-05-2557
ผู้ฝาก : ปิยะพงษ์ ยงเพชร