โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซาง (ลูกข่า
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล และทีมนักวิจัย ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับความร่วมมือจากนายนิมิต ขยัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (หมู่บ้านแม่ข่าย) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับชุมชนบ้านซาง เพื่อให้ชุมชนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนรอบข้างอีกด้วย ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซาง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ริม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจากนายสุนทร ชัยเพ็ชร ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ริม ผู้นำหมู่บ้านให้การตอนรับ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภอแม่ริม นายสุรพล อุปพันธ์ พัฒนาการตำบลขี้เหล็ก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตาชีวมวลในครัวเรือนยังได้รับการสนใจจากชาวบ้านในชุมชนบ้านต้นขาม ซึ่งอยู่ใกล้บ้านซางขอเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการขยายผลในปีต่อๆ ไป และในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตรการ ได้แก่ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ การสรุปและแนะนำโครงการ ปี 2556 (หมู่บ้านแม่ข่าย) การถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล และภาคปฏิบัติการประกอบ (เตาเผาถ่าน, เตาแกลบ และเตาชีวมวล) เมื่อผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ชุมชนบ้านซางมีวิทยากรชุมชนด้านการผลิตเตาแก๊สชีวมวลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในชุมชนและชุมชนรอบข้าง และทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ได้มอบเตาเผาถ่าน จำนวน 3 ตัว และเตาแก๊สชีวมวลจำนวน 2 ตัว ให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นแม่แบบในการผลิตเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลตัวต่อไป และจะจัดตั้งกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างเตาชีวมวลเพิ่มขึ้นอีกเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน ทั้งนี้ชาวบ้านซาง ได้มอบหมายให้กลุ่มพลังแผ่นดิน ดูแลเรื่องหมู่บ้านชีวมวล และมีชาวบ้านสนใจและสั่งทำเตาชีวมวลกับช่างชุมชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทีมช่างชุมชนจะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซาง (ลูกข่า
วันที่ : 03-06-2557
ผู้ฝาก : ปิยะพงษ์ ยงเพชร