การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดโครงการ การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และได้รับเกรียติจากท่านรองอธิการบดี อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จึงได้จัดการแข่งขันฟุตซอลพลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เป็นการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 5 คน จำนวน 10 ทีม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี เป็นการสร้างความสามัคคีของแต่ละหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายในการทำโครงการ การให้ความร่วมมือเพื่อยกระดับชุมชนเป็นต้นแบบด้านพลังงานทดแทน ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ หากบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมีสุขภาพลามัยที่แข็งแรงตระหนักถึงหน้าที่ของตนแล้ว ปัญหาการปฏิบัติงานด้านต่างๆจะไม่เกิดขึ้น ปัจจุบันในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กร สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และประชาชนได้รับประโยชน์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการแข่งขันฟุตซอลพลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ขึ้น นอกจากนี้ยังได้เชิญหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 10 ทีม ได้แก่ ส่วนที่ 1 หน่วยงานเครือข่ายด้านพลังงานทดแทน 1. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สันทราย) จ.เชียงใหม่ 3. ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) 4. เอ็นจินีโอ เชียงใหม่ 5. งานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนที่ 2 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” 2557 6. บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 7. บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 8. บ้านซาง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ 3 หน่วยงานในพื้นที่ 9. เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10. สโมสรนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการแข่งขัน ทีมแก๊สชีวมวล จากบ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมเอ็นจินีโอ เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และทีมไฟฟ้าแม่โจ้ จากงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

หัวข้อ : การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ : 29-07-2557
ผู้ฝาก : ปิยะพงษ์ ยงเพชร