ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี้ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพ. สืบเนื่องจากโครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี 2558 ภายใต้โครงการ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี อาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ พร้อมทีมงาน นักศึกษาปริญญาโท ได้ทำการติดตั้งโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโครงการขยายผลฯ พร้อมกับอบรมชุมชน ในวันที่ 10-11 มกราคม 2558 โดยระบบดังกล่าวมีชุดควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอบแห้ง และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับการควบคุมพัดลม และให้แสงสว่างในโรงเรือน เพื่อส่งมอบต้นแบบโรงเรือนฯ ให้กับโครงการขยายผลฯ บ้านป่าเกี้ยะใหม่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ใช้ประโยชน์สำหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ที่ส่งเสริมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง อาทิเช่น พริก ตะไคร้ ข่า ถั่วแดง กล้วย เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นต้นแบบโรงเรือนที่ใช้สำหรับโครงการขยายผลฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ และให้กับชุมชนต่อไป

หัวข้อ : ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ : 12-01-2558
ผู้ฝาก : กิตติกร