การประชุมแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน ไทย-จีน ในหัวข้อการฝึกอบรม The 6th Sino-Thai Workshop on
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี และอาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน ไทย-จีน ในหัวข้อการฝึกอบรม The 6th Sino-Thai Workshop on Renewable Energyณ เมืองกวางโจ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-30 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) กับ National Natural Science Foundation of China (NSFC)และ Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Performance Analysis of Power Generation by Producer gas from RDF-5 พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างไทย-จีน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศต่อไป

หัวข้อ : การประชุมแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน ไทย-จีน ในหัวข้อการฝึกอบรม The 6th Sino-Thai Workshop on
วันที่ : 07-02-2558
ผู้ฝาก :