ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน
 

นายอภิชาติ สวนคำกอง
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน
 

   
   
นายนิกราน หอมดวง
อาจารย์
 

นายกิตติกร สาสุจิตต์
นักวิจัย
 

นางสาวกมลดารา เหรียญสุวรรณ
นักวิจัย
 

นายธนชาต มหาวัน
ช่างไฟฟ้า