การศึกษาศักยถาพน้ำมันจากเมล็ดมะเยาหินเพื่อผลิตไบโอดีเซล
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 24-03-2554
      วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 24-03-2554
     วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านพลังงาน ฉบับพิเศษ (วช.ครบรอบ 50 ปี)

ระบบทำน้ำร้อนด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์สำหรับการล้างแบบ Cleaning in Place ของศูนย์รับน้ำนมดิบ
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 26-03-2552
     จาตุพงศ์ วาฤทธิ์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, ชานนท์ เวียนทอง, อานนท์ สุจริต และณัฐวุฒิ ดุษฎี. 2550. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550. หน้า 623-632.

คุณลักษณะทางไฟฟ้าสถิตของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมสำหรับจำกัดอนุภาคที่ปล่อยอ
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 26-03-2552
     พานิช อินต๊ะ และณัฐวุฒิ ดุษฎี. 2550. วารสารวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 14(1): 1-13.

การประหยัดพลังงานในระบบระบายอากาศของไซโลเก็บข้าวเปลือก
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 26-03-2552
     ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี และณัฐวุฒิ ดุษฎี. 2550. วารสารโลกพลังงาน

หน้าทั้งหมด| | |41 [2