ศูนย์วิจัยพลังงาน เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านพลังงานทั้งทางด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต   มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการบริหารงานมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด มีคณะกรรมการและผู้บริหารศูนย์วิจัยอำนวยการทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบาย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีโครงสร้างและหน่วยงานภายในดังนี้
           
           

1.งานอนุรักษ์พลังงาน


ภารกิจหลัก
 • พัฒนาโครงการและงานวิจัยด้าน

 •     - การจัดการพลังงานในอาคาร
      - การจัดการพลังงานในโรงงาน
      - การจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
      - การจัดการพลังงานในภาคเกษตร
      - การวางแผนพลังงานพลังงานชุมชน ฯลฯ

 • พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
 • ประสานงานและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน


 • ภารกิจรอง
 • ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการพลังงาน
 • พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ


 • กรอบอัตรา
      1. อาจารย์ / นักวิจัยด้านการจัดการพลังงานในอาการ
      2. อาจารย์ / นักวิจัยด้านการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
      3. วิศวกรไฟฟ้า

  2.งานพลังงานทดแทน

  ภารกิจหลัก
 • พัฒนาโครงการและงานวิจัยด้าน

 •     - พลังงานลม
      - พลังงานน้ำ
      - ไบโอดีเซล
      - พลังงานชีวมวล
      - เอทานอล
      - พลังงานแสงอาทิตย์
      - พลังงานนิวเคลียร์
      - พืชพลังงาน
      - แก๊สชีวภาพ
      - เซลเชื้อเพลิง
      - พลังงานคลื่น ฯลฯ

 • พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
 • ประสานงานและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยด้านพลังงานทดแทน


 • ภารกิจรอง
 • ผลิตบัณฑิตด้านพลังงานทดแทน
 • พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ

 • กรอบอัตรา
      1. อาจารย์ / นักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน
      2. อาจารย์ / นักวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
      3. อาจารย์ / นักวิจัยด้านพืชพลังงาน
      4. วิศวกรเครื่องกล

  3.งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

  ภารกิจหลัก
 • ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ
 • จัดทำหลักสูตรสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน
 • พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ


 • ภารกิจรอง
 • สนับสนุนการเรียนการสอน


 • กรอบอัตรา
 • นักวิชาการพลังงาน
 • ช่างเทคนิค
 • 4.งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

  ภารกิจหลัก
 • งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ
 • งานด้านการตลาดและจัดหารายได้


 • ภารกิจรอง
 • สนับสนุนการเรียนการสอน


 • กรอบอัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • 5.งานบริหาร

  ภารกิจหลัก
 • งานบริหาร
 • งานนโยบายและวางแผน
 • งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 • งานธุรการ
 • งานบุคคล
 • งานจัดระบบงาน
 • งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
 • งานสารบรรณ
 • งานรวบรวมข้อมูล สถิติ
 • งานเลขานุการ


 • ภารกิจรอง
 • สนับสนุนการเรียนการสอน


 • กรอบอัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • 6.งานการเงินและพัสดุ

  ภารกิจหลัก
 • งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
 • งบประมาณและรายได้


 • ภารกิจรอง
 • สนับสนุนการเรียนการสอน


 • กรอบอัตรา
 • นักวิชาการการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการพัสดุ